Logo
0102030405060708091011
Supporting Organizations:
CYR | LAT | ENG
 

Third Serbian Road Congress / Programme / PDF
  Venue: Hotel Crowne Plaza, Belgrade
13. June, Wednesday Registration & Welcome cocktail
18:00 - 21:00 Registration
20:00 - 21:00 Welcome cocktail
   
14. June, Thursday FIRST day
Hall: Pacific
08:00 - 09:30 Registration
09:30 - 10:30
Opening ceremony
10:30 - 10:45 Short break
10:45 - 12:00
Invited speakers
Moderator: Prof.dr Goran Mladenovic
(simultaneous translations)
Biljana Abolmasov UKLJUČIVANJE OTPORNOSTI NA KLIMATSKE PROMENE U UPRAVLJANJE DRUMSKIM SAOBRAĆAJEM U REPUBLICI SRBIJI
Michael P. Wistuba,
Ivan Isailović
PAVEMENT DESIGN CONSIDERING RECLAIMED ASPHALT
Draženko Glavić STRATEGIJA RAZVOJA PUTARINE U REPUBLICI SRBIJI
12:00 - 12:30 Coffee break
12:30 - 14:15 Sponsors session
Moderator: Ivan Andric / Organizing committee
14:15 - 15:30 LUNCH (Crowne Plaza hotel)
15:30 - 16:30
PLENARY SESSION
Moderatori: Prof.dr Vladan Tubic / Prof.dr Dejan Gavran
(simultaneous translations)
Vladan Tubić,
Marijo Vidas,
Nemanja Stepanović
KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJNIH TOKOVA I USLOVI SAOBRAĆAJA NA DRŽAVNOJ PUTNOJ MREŽI REPUBLIKE SRBIJE
Dalibor Pešić,
Krsto Lipovac,
Boris Antić
ALATI ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI PUTA
Igor Jokanović,
Bojan Matić,
Georgios Xanthakos, Dušan Savković
SEETO NETWORK MAINTENANCE NEEDS ASSESSMENT
Dejan Gavran,
Goran Nikolić,
Jelena Krstović Nikolić, Goran Vračar
AKTUELNI RAZVOJ AERODROMA „ŠEREMETJEVO“
Izet Ljajić,
Mirsada Uglić,
Sead Mujović,
Poturak Munir,
Elzana Muminović
UTICAJ BUDUĆEG AUTOPUTA POŽEGA – PEŠTERSKA VISORAVAN – BOLJARE NA RAZVOJ GRAVITACIONOG PROSTORA
16:30 - 16:45 Short break
16:45 - 17:45
ROUND TABLE
Moderatori: Prof.dr Jovan Despotovic,
prof.dr Jasna Plavsic, prof.dr Milos Stanic
(simultaneous translations)
Učesnici: JP Putevi Srbije,
JP Koridori Srbije, Saobraćajni Institut CIP, Institut za puteve, Građevinski fakultet, Cekibeo
HIDROLOŠKI PRORAČUNI, PROJEKTOVANJE ELEMENATA I SISTEMA ODVODNJAVANJA, KANALISANJA I TRETMANA OTICAJA U OKVIRU “PRIRUČNIKA ZA PROJEKTOVANJE PUTEVA U REPUBLICI SRBIJI” - DISKUSIJA SA PRIMERIMA IZ PRAKSE
17:45 - 21:00 FREE TIME
21:00 - 01:00 GALLA DINNER / BOAT “KEJ”
(Included in Congress fee)

21:00-22:00 ...
boat mooring

22:00-24:00 ...
CRUISING

24:00-01:00 ...
boat mooring

15. June, Friday SECOND day
Halls: Pacific and Atlantic

PODIUM SESSIONS / PACIFIC
(simultaneous translations)
9:30 - 11:00
Planiranje i projektovanje puteva
Moderator: Prof.dr Dejan Gavran
Isidora Pančić,
Dragoslav Dragićević, Boško Šarović, Novica Stevanović
GRAĐEVINSKI PROJEKAT TRASE AUTOPUTA E-763:
BEOGRAD - POŽEGA NA DELU SURČIN - OBRENOVAC, TRASOM PO LEVOJ OBALI SAVE
Boris Čutura, Ivan Lovrić, Ammar Šarić OPTIMALNO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE CESTA NA PRIMJERU OBILAZNICE
Sanja Fric, Dejan
Gavran, Vladan Ilić,
Filip Trpčevski,
Stefan Vranjevac
ANALIZA GLAVNIH UTICAJNIH FAKTORA NA BRZINU I TRAJEKTORIJU KRETANJA VOZILA U PUTNIM KRIVINAMA
Vladan Ilić,
Dejan Gavran,
Sanja Fric,
Filip Trpčevski,
Stefan Vranjevac
EKSPERIMENTALNE METODE ZA ODREĐIVANJE GRANIČNIH KRIVIH PROHODNOSTI VOZILA
Stefan Vranjevac,
Dejan Gavran,
Sanja Fric,
Vladan Ilić,
Filip Trpčevski
ANALIZA OPRAVDANOSTI PRIMENE KRUŽNIH RASKRSNICA UMESTO KLASIČNIH RASKRSNICA SA PRESECANJEM SAOBRAĆAJNIH STRUJA
Andrej Gulič ULOGA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE U PROMOVISANJU RAZVOJA PRIVREDNIH ZONA U SLOVENIJI
Selma Ljubijankić,
Fata Terzić
SVRSISHODNOST JAVNE RASPRAVE KAO MEHANIZMA UKLJUČIVANJA LOKALNE ZAJEDNICE U RAZLIČITIM FAZAMA PRIPREME I IMPLEMENTACIJE PROJEKATA *
Andrej Gulič PROCENA SOCIO-EKONOMSKIH UTICAJA MOGUĆEG POZICIONIRANJA NOVE ŽELEZNIČKE PRUGE U PROSTOR POMURSKOG REGIONA (SLOVENIJA) *
  * Radovi prihvaćeni za Treći srpski kongres o putevima, ali koji iz objektivnih razloga neće biti izlagani / nalaze se u Zborniku radova
11:00 - 11:30 Coffee break
11:30 - 13:00
Geotehnički, hidro i aspekti izvođenja i održavanja puteva Moderatori: Prof.dr Igor Jokanovic / Doc.dr Zoran Radic
Vladeta Vujanić, Slobodan Nedeljković, Milovan Jotić SAOBRAĆAJNICE U FAZI EKSPLOATACIJE
SA ASPEKTA STABILNOSTI TERENA
Dragoslav Rakić, Zoran Berisavljević, Irena Basarić, Mirko Lazić,
Miloš Stevanović
INŽENJERSKOGEOLOŠKI USLOVI IZGRADNJE
PRVE DEONICE AUTOPUTA NIŠ - MERDARE
Zoran Radić, Uroš Đurić, Zorana Radić PRIMERI TROŠKOVA SANACIJE KLIZIŠTA NA PUTEVIMA
Milovan Ćeranić BETONSKI KOLOVOZ U TUNELU (NA PRIMERU TUNELA „BRĐANI“)
Srećko Babić NAPAJANJE TUNELA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM BEZ VISOKONAPONSKIH KABLOVA I DIZEL-ELEKTRIČNIH AGREGATA
Milena Matić, Daniele Inaudi, Branko Milosavljević, Radomir Radičević, Nikola Matić FIBER OPTIC SENSOR APPLICATIONS FOR STRUCTURAL
HEALTH MONITORING
Mario Bogdan, Adam Czerepak, Damir Lukačević PRIMJENA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA OD VALOVITOG LIMA – MultiPlate - U PROJEKTIRANJU I REKONSTRUKCIJI DOTRAJALIH PROPUSTA, PROLAZA I MOSTOVA
Zoran Pešović, Aleksandra Heleta – Milošević INTEGRISANI MENADŽMENT SISTEMI I POSLOVNA IZVRSNOST U JP “PUTEVI SRBIJE”
Branko Mazić, Mirza Pozder, Suada Džebo, Aleksandra Mandić TERMIČKO DIMENZIONIRANJE KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA
METODOM EKVIVALENTA TLA *
Bajko Kulauzović,
Julijana Jamnik
WEIGH IN MOTION MEASUREMENTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA *
Goran Mijoski EVALUACIJA STANJA RAVNOSTI VOZNE POVRŠINE, NA DEONICE
KORIDORA VIII U REPUBLICI MAKEDONIJI *
  * Radovi prihvaćeni za Treći srpski kongres o putevima, ali koji iz objektivnih razloga neće biti izlagani / nalaze se u Zborniku radova
13:00 - 14:15 LUNCH (Crowne Plaza hotel)
14:15 - 15:45
Savremeni materijali u kolovoznim konstrukcijama Moderatori: Prof.dr Djordje Uzelac /
Prof.dr Goran Mladenovic
János Szendefy BEARING CAPACITY AND DURABILITY OF STABILIZED SOILS WITH HRB
Marijana Nikolić Ivanović, Olivera Đokić, Suzana Stefanović, Bratislav Milić KVALITET SITNIH ČESTICA U AGREGATIMA ZA NOSEĆE SLOJEVE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Đorđe Tošković,
Pavle Jovanović,
Uroš Tatić, Imre Pap
UTICAJ SINTETITIČKIH VLAKANA NA BAZI ARAMIDA I POLIOLEFINA NA FIZIČKO-MEHANIČKE I DINAMIČKE KARAKTERISTIKE ASFALTNE MEŠAVINE
Đorđe Tošković,
Pavle Jovanović,
Uroš Tatić, Imre Pap
UTICAJ ADITIVA NA BAZI RECIKLIRANE GUME NA KARAKTERISTIKE ASFALTNE MEŠAVINE
Edith Tartari NATURAL BITUMEN – AN ANSWER TO THE CHALLENGES OF FUTURE ASPHALT MIXES
Lorenzo Sangalli,
Luca Baccellieri,
Loretta Venturini
100% RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT USING GREEN REJUVENATORS
Milija Stojanović, Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev, Bojan Matić, Saeeda Furgan UTICAJ DODATKA ELEKTROFILTERSKOG LETEĆEG PEPELA NA ZATEZNE ČVRSTOĆE CEMENTNIH STABILIZACIJA OD ŠLJUNKA *
  * Radovi prihvaćeni za Treći srpski kongres o putevima, ali koji iz objektivnih razloga neće biti izlagani / nalaze se u Zborniku radova
15:45 - 16:00 Short break
16:00 - 17:30
Zaštita životne sredine
Moderatori: Prof.dr Igor Jokanovic / Djordje Mitrovic
Vesna Zlatanović-Tomašević URBANIZACIJA, SAOBRAĆAJ I ZONE SANITARNE ZAŠTITE
Jovana Munjas ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U PLANSKOJ I TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI SA ASPEKTA PUTNOG SEKTORA
Jovana Klenpić, Snežana Radulović Jeremović KONSTRUKCIJE ZA ZAŠTITU OD BUKE
U POPREČNOM PROFILU PUTA
Snežana Radulović Jeremović, Jovana Klenpić ZIDOVI ZA ZAŠTITU OD BUKE - OBLIKOVANJE
Nada Dragović

UREĐENJE PUTNOG POJASA – TERMINOLOGIJA, SMERNICE
I VEZA SA DRUGIM PROJEKTIMA

Vladan Tasić PRAĆENJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I PRIMENA MERA ZAŠTITE U TOKU IZVOĐENJA RADOVA, ISKUSTVA
Mimoza Jeličić, Đorđe Mitrović, Dušica Bogićević, Ivana Vuković ZAŠTITA OD PREKOMERNE SAOBRAĆAJNE BUKE PO ŽALBI GRAĐANA – OBAVEZE I MOGUĆNOSTI
David Bakić, Dušica Bogićević, Ivana Vuković, Mimoza Jeličić, Dragan Kovačević, Aleksandar Ložajić KRITERIJUMI ZA OCENU UTICAJA PUTEVA I I II REDA NA ZAŠTIĆENA PRIRODNA I KULTURNA DOBRA
Aleksandar Manojlović, Miloš Milović, Jelena Trifunović MODEL ZA PROCENU EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA
Iva Kaplanec PLAN UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM U PROJEKTIMA REHABILITACIJE PUTEVA
17:30 - 18:00 CLOSING CEREMONY
Hall: PACIFIC
15. June, Friday SECOND day
Halls: Pacific and Atlantic

PODIUM SESSIONS / ATLANTIC
(simultaneous translations)
9:30 - 11:00
TS i nove tehnologije u saobraćaju
Moderatori: Prof dr Draženko Glavić / Doc.dr Nikola Čelar
Nikola Čelar, Stamenka Stanković, Jelena Kajalić INTELIGENTNI TRANSPORTNI SISTEMI NA AUTOPUTEVIMA
Marina Milenković, Draženko Glavić ANALIZA STAVOVA KORISNIKA O NIVOU USLUGE NAPLATE PUTARINE NA AUTOPUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE
Dusan Mladenovic,
Nedim Begovic, Marios Domoxoudis, Marios Miltiadou, Ales Pavsek, Miroslav Petrovic
METHODOLOGY FOR THE DEFINITION OF AN ITS COMMON STRATEGIC FRAMEWORK IN SOUTH EAST EUROPE
Anica Kocić, Nikola Čelar, Stamenka Stanković ANALIZA MODELA ZA PRORAČUN ZASIĆENOG
SAOBRAĆAJNOG TOKA ZA NEZAŠTIĆENA LEVA SKRETANЈA
IZ EKSKLUZIVNE TRAKE
Ilija Neden-Dimitriu, Jovana Petrović MOGUĆNOSTI PRIMENE TERMOVIZIJSKIH KAMERA U ITS APLIKACIJAMA
Aleksandra Kostić-Ljubisavljević, Branka Mikavica PRIMENA KOMUNIKACIJE U DOMENU VIDLJIVE SVETLOSTI U OKVIRU INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA
Milica Gačić INTEGRALNO UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM – STRATEŠKI POTENCIJAL I(LI) REALNA POTREBA
11:00 - 11:30 Coffee break
11:30 - 13:00
Efikasnost i bezbednost saobraćaja na putevima – I deo Moderatori: Prof.dr Dalibor Pešić / Prof.dr Vladan Tubić
Nikola Mitrovic,
Igor Dakic,
Aleksandar Stevanovic
USING ANALYTICAL MODELS TO CALIBRATE A DUAL-ROUNDABOUT INTERSECTION IN MICROSIMULATION
Vladimir Đorić, Ivan Ivanović, Dragana Petrović, Jadranka Jović ISKUSTVA U PRIMENI TRANSPORTNIH MODELA U PLANIRANJU SAOBRAĆAJA
Krsto Lipovac, Srbislav Gugleta, Dušan Savković, Darko Cvoric THE MAIN RESULTS OF THE CONNECTA PROJECT -
RSI IN SEETO NETWORK
Marko Subotić, Vladan Tubić, Milan Tešić SREDNJA BRZINA SAOBRAĆAJNOG TOKA
NA PADU DVOTRAČNIH PUTEVA
Roberto Impero CRASH CUSHIONS AND END TERMINALS: SPECIFIC DEVICES
TO SAVE LIVES
Marijo Vidas,
Vladan Tubić,
Nemanja Stepanović
UTICAJ PRISTUPA NA EFIKASNOST SAOBRAĆAJA
DVOTRAČNIH PUTEVA
Dalibor Pešić, Krsto Lipovac, Boris Antić,
Emir Smailović
PROCENAT DUŽINE ADEKVATNIH SAOBRAĆAJNICA
U OKVIRU PUTNE MREŽE U SRBIJI
13:00 - 14:15 LUNCH (Crowne Plaza hotel)
14:15 - 15:45
Efikasnost i bezbednost saobraćaja na putevima – II deo Moderatori: Prof.dr Draženko Glavić / Prof.dr Dalibor Pešić
Nemanja Stepanović, Marina Milenković,
Sreten Jevremović
ANALIZA PODOBNOSTI MODELA ZA PREDIKCIJU SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTNOJ MREŽI SRBIJE
Dalibor Pešić, Jelica Davidović, Ivana Stanić PRIMENA I MOGUĆNOSTI PRIMENE PROCEDURE PROVERE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U SRBIJI
Marija Đorđević, Zoran Pešović, Ivana Andrijanić, Miloš Milosavljević ANALIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA ASPEKTA BRZINE KRETANJA VOZILA
Miloš Petković,
Vladan Tubić,
Nemanja Stepanović
ANALIZA MERODAVNIH SAOBRAĆAJNIH PROTOKA U POSTUPCIMA KREIRANJA PROJEKTNIH REŠENJA PUTEVA
Sreten Jevremović, Draženko Glavić,
Marina Milenković
ANALIZA NAPLATNIH STANICA SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA – SVETSKA ISKUSTVA
Vesna Mešterović,
Vladan Tubić
ANALIZA MODELA ZA PRORAČUN EKSPLOATACIONIH BRZINA
NA VANGRADSKIM PUTEVIMA
Katarina Tadić, Olivera Damnjanović UTICAJ STANJA KOLOVOZA NA BEZBEDNOST I TROŠKOVE EKSPLOATACIJE
15:45 - 16:00 Short break
16:00 - 17:30
Efikasnost i bezbednost saobraćaja na putevima – III deo Moderatori: Doc.dr Marijo Vidas / Doc.dr Marko Subotić
Nenad Marković, Dalibor Pešić, Boris Antić,
Krsto Lipovac
DETERMINISANJE FAKTORA PUT KAO UTICAJNOG FAKTORA NA SAOBRAĆAJNE NEZGODE PRIMENOM DUBINSKIH ANALIZA
Miroslav Đerić,
Zoran Andrić
INDIKATORI BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA ZA PUTNU MREŽU-PRIMJER MJERENJA POJEDINIH INDIKATORA
Svetlana Čičević, Aleksandar Trifunović, Nataša Vidović,
Marijana Mošić
PERCEPCIJA 3D VIZUELNIH OZNAKA U ZONAMA ŠKOLA
Miloš Lukić,
Vuk Andrejević,
Filip Trpčevski,
Stefan Trifunović
UPOREDNA ANALIZA MAKROTEKSTURE KOLOVOZA I SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA MREŽI MAGISTRALNIH PUTEVA REPUBLIKE SRBIJE
Suzana Miladić-Tešić, Marko Subotić,
Danislav Drašković

VISIBLE LIGHT COMMUNICATION AS A CANDIDATE TECHNOLOGY FOR UPCOMING INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS

Ivana Sentić, Jasmina Đorđević, Tijana Đorđević UTICAJ KLIMATSKIH ELEMENATA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PRIMERU AUTOPUTA BEOGRAD-NOVI SAD
Mаrjana Čubranić-Dobrodolac, Svetlana Čičević, Aleksandar Trifunović, Ivana Stokić, Anđela Josić UTICAJ KARAKTERISTIKA PUTA I OKRUŽENJA NA EMOCIJE VOZAČA *
  * Radovi prihvaćeni za Treći srpski kongres o putevima, ali koji iz objektivnih razloga neće biti izlagani / nalaze se u Zborniku radova
17:30 - 18:00 CLOSING CEREMONY
Hall: PACIFIC

 

all rights reserved: Srpsko društvo za puteve "Via-Vita" i JP Putevi Srbije / design: © 2015 / www.omnibus.rs